RODO klauzula informacyjna

Szanowni Państwo, informujemy co następuje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim

Olszewo Węgorzewskie 41, 11-606 Budry

(nr. tel.: 87 437 72 79; e-mail: wtzolszewo@op.pl)

 • Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewski może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu: realizacji zadań wynikających z przepisów prawa – szeregu ustaw nakładających realizację obowiązków wobec uczestników.
 • W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  – PCPR w Węgorzewie;
  – UM w Węgorzewie;
  – Starosta Powiatowy w Węgorzewie;
  – Powiatowy Zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności;
  – PFRON;
  – Policja, Prokuratura, Sądy;
  – inne podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy. 
 • W związku z przetwarzaniem przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim, Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do treści swoich danych;

– usunięcia swoich danych;

– ograniczenia przetwarzania danych;

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Warsztat Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim /Kierownik posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie ;

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

w. z. Kierownika Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim